Pole Noise és un col·lectiu d'artistes  format amb el propòsit d’investigar i aprofundir en els nous mitjans audiovisuals i interactius. És un laboratori d’idees enfocades a la producció d’instal·lacions i performances en l’art digital.

 

L’exploració de la tecnología i la desprogramació de la percepció és fonamental en les seves produccions, que abasten els camps de la  interactivitat, l’electrònica i els audiovisuals. Les obres es caracteritzen per una posada en escena de caràcter experimental i presten especial atenció a qüestions específiques que tenen a veure amb les relacions entre les persones, els sistemes i les extensions físiques.

 

Pole Noise és un projecte que neix amb el desig de generar un treball crític i experimental, on implicar els materials dels mitjans i el descobriment de nous paradigmes tècnics i artístics

 

Pole Noise is a group of artists formed in order to investigate new audiovisual and interactive fields. It is a laboratory of ideas focused on the production of installations and digital art performances.

 

The exploration of technology and perception deprogramming is fundamental in their productions, covering the fields of interactive, electronic and audiovisual arts. The works are characterized by an experimental staging, paying special attention to the relation between people, systems and physical extensions.

 

Pole Noise is a project born with the desire to generate a critical and experimental work, which involve materials, media and the discovery of new technical and artistic paradigms.